Nauczanie hybrydowe od 17 maja

czyli wracamy do szkoły!

Przechodzimy na nauczanie hybrydowe (50 proc./50 proc.). 

 

Od 17 do 21 maja br. klasy pierwsze realizują zajęcia w formie stacjonarnej w budynku szkoły. 

Klasa 1A i 1C – w skrzydle A, klasa 1B i 1C – w skrzydle D. 

Od 17 do 21 maja br. klasy drugie przebywają na nauczaniu zdalnym. 

 

Od 24 do 28 maja br. klasy drugie realizują zajęcia w formie stacjonarnej w budynku szkoły. 

Klasa 2A i 2B – w skrzydle A, klasa 2C i 2D – w skrzydle D. 

Od 24 do 28 maja br. klasy pierwsze przebywają na nauczaniu zdalnym. 

 

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pszczółki z ULO na 230 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. przygotowały film przypominający tę ważną historyczną Ustawę. Konstytucja stanowiła nowoczesny dokument, w którym zawarto główne idee polskiego oświecenia. Zwiększyła autorytet Rzeczypospolitej i dowiodła samym Polakom, że potrafią przezwyciężyć "zadawnione rządu naszego wady". Ta świadomość pozwoliła Polakom odzyskać szacunek dla siebie jako narodu i dla swojej spuścizny historycznej. Po upadku Polski konstytucja stała się inspiracją dla wielu patriotów walczących o wolność kraju, a 3 maja - dzień jej uchwalenia, w 1919 roku ogłoszony został świętem państwowym.

ZOBACZ FILM PRZYGOTOWANY PRZEZ JULIĘ i ALEKSANDRĘ

SZACUNEK - TOLERANCJA - OTWARTOŚĆ

Jesteśmy online

Nasza Szkoła nadal funkcjonuje w internetowej chmurze, nadal spotykamy się na lekcjach zdalnych, nadal staramy się po obu stronach ekranu, aby nasze ULO tętniło życiem na tyle, na ile jest to w obecnych warunkach możliwe. niech ten czas będzie mimo wszystko czasem dobrych dni. 

Zapiszmy go samymi pozytywnymi doświadczeniami, edukacyjnymi sukcesami i nadzieją na szybki powrót do szkolnych ławek.

 

Dzień Patrona ULO

14 stycznia 2021 r.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące 10 stycznia 2020 roku otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza. Tego dnia ślubowaliśmy na Sztandar naszej Szkoły wierność  ideom i wartościom, którym hołdował nasz Patron. To dzięki Pawłowi Adamowiczowi zrodziła się idea powstania szkoły średniej przygotowującej młodych ludzi do studiowania na  gdańskich uczelniach i pozostania po zakończeniu nauki w Gdańsku i w Polsce.

Jako upamiętnienie wyjątkowego dla ULO dnia nadania imienia szkole oraz pamięci o naszym Patronie 
każdy 14 stycznia w kolejnych latach będzie w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym DNIEM PATRONA.

Obejrzyjcie film, który stworzyliśmy, a który jest wspomnieniem naszego Patrona

w tym roku z racji pandemii jedynie w taki sposób, za pośrednictwem szkolnych mediów, mogliśmy uczcić święto Patrona naszej szkoły

 

Paweł Adamowicz

 

Nauczanie zdalne od 19.10.2020 r.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Szkoła realizuje swoje cele w oparciu o model rozwoju zrównoważonego:

edukacja – nauka – wychowanie – kultura – sport – ekologia – etyka – tolerancja

Profil absolwenta

Nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
 • świadomie korzysta z dóbr kultury;
 • dba o rozwój swojej osobowości;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

O szkole

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawa o systemie oświaty z 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.