SZACUNEK - TOLERANCJA - OTWARTOŚĆ

GRAMY Z ORKIESTRĄ

Podsumowanie naszego udziału w 29. Finale WOŚP!

Zajrzyjcie na naszą zakładkę WOŚP!

WOŚP

 

Witajcie po FERIACH

Czas beztroskiego odpoczynku skończył się, jednak dzisiejszy dzień otwiera przed nami nowe perspektywy, jest nowym początkiem, nowym rozdziałem w naszej szkolnej rzeczywistości.

Zapiszmy go samymi pozytywnymi doświadczeniami, edukacyjnymi sukcesami i nadzieją na szybki powrót do szkolnych ławek.

 

Dzień Patrona ULO

14 stycznia 2021 r.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku dzień 14 stycznia ustanowiło Dniem Patrona. Tego dnia w sposób szczególny wspominamy Prezydenta Pawła Admowicza, tym razem, z racji sytuacji pandemicznej, możemy jedynie za pośrednictwem mediów szkolych jeszcze raz przypomnieć sylwetkę Pana Pawła Adamowicza oraz Jego pomysł na Gdańsk i naszą Szkołę. 

Obejrzyjmy wspólnie film przez nas, Uczniów ULO, przygotowany z okazji Dnia naszego Patrona.

Paweł Adamowicz

 

Nauczanie zdalne od 19.10.2020 r.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Szkoła realizuje swoje cele w oparciu o model rozwoju zrównoważonego:

edukacja – nauka – wychowanie – kultura – sport – ekologia – etyka – tolerancja

Profil absolwenta

Nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
 • świadomie korzysta z dóbr kultury;
 • dba o rozwój swojej osobowości;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

O szkole

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawa o systemie oświaty z 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.