Raport o stanie zapewnienia dostępności

opublikowany 11 marca 2021 r.

Deklaracja dostępności

liceum.ug.edu.pl

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://liceum.ug.edu.pl/  na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły https://liceum.ug.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą, tel.: +48 58 6232690. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku:

 • mieści się w jednym budynku na jego poziomie 1, który umiejscowiony jest na poziomie ulicy, nie ma więc schodów, które uczniowie muszą pokonywać;
 • Szkoła zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne;
 • W budynku istnieją rozwiązania architektoniczne umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem technicznych;
 • W szkole znajdują się informacje nt. rozkładu pomieszczeń zaprezentowane w sposób wizualny oraz dotykowy  (tabliczki braille'a);
 • Szkoła zapewnia możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • W szkole funkcjonuje swobodny dostęp osób niepełnosprawnych do obiektu przez wejście główne (płaska powierzchnia, rozsuwane automatycznie drzwi, szyny dla os. niedowidzących)
 • Funkcjonuje parking przed obiektem (100 miejsc), w tym 8 miejsc dla os. niepełnosprawnych