Deklaracje dla kandydatów zakwalifikowanych do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Osoby, które znalazły się na liście kandydatów zakwalifikowanych  do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, proszone są o dostarczenie w terminie od dnia 19 sierpnia do dnia 23 sierpnia 2019 w sekretariacie szkoły, pokój D208 w budynku Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, następujących dokumentów: 

  • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego, zajęć z religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie,
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  w celach promocyjno-marketingowych ULO,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • 3 fotografie,
  • Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym numerem PESEL .

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego, zajęć z religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie

Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych ucznia ULO