Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna ULO 2022

31.03.2022.

Informacje o egzaminie maturalnym 2022

Matura 2022:

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności, które określone są w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.,
 • zostały opublikowane informatory maturalne, które są dostępne na stronie internetowej CKE,
 • obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym,
 • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego,
 • w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Terminy matur 2022:

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja 2022 r. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

 • 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki
 • 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.
 • 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii
 • 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym
 • 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym
 • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki
 • 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.
 • 23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
 • Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe - sesja potrwa od 18 do 20 maja.

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym wyznaczono termin sesji dodatkowej - 1-15 czerwca.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.