Niezbędne dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (do pobrania)

Osoby, które znalazły się na liście kandydatów zakwalifikowanych  do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, proszone są o dostarczenie w terminie od dnia 26 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 w godzinach 8.00 - 15.00, w sekretariacie szkoły, pokój D208 w budynku Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, następujących dokumentów: 

  • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego, zajęć z religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie (do pobrania),
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  w celach promocyjno-marketingowych ULO (do pobrania),
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • 2 fotografie,
  • Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym numerem PESEL.